Reakcja społeczeństwa na żądanie ACEA

Wspólna reakcja społeczeństwa obywatelskiego na żądanie ACEA o opóźnienie wprowadzenia w życie przepisów dotyczących emisji (eng.?Joint civil society reaction to ACEA?s demand to delay the introduction of emissions legislation?).

Wezwanie do Thierry’ego Bretona, Komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP skierowane przez EPHA, BEUC, T&E i EEB  z dnia 14 lipca 2020 r.

14 lipca 2020 r.  EPHA, BEUC, T&E i EEB wystosowały wezwanie do Thierry’ego Bretona, obecnego Komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP zatytułowane ?Wspólna reakcja społeczeństwa obywatelskiego na żądanie ACEA o opóźnienie wprowadzenia w życie przepisów dotyczących emisji? (eng. ?Joint civil society reaction to ACEA?s demand to delay the introduction of emissions legislation?). Te cztery rozpoznawalne   na rynku proekologicznym, opiniotwórcze i profesjonalne organizacje pozarządowe postanowiły zareagować w swym oficjalnym wystąpieniu do Pana Komisarza na wniosek  Europejskiego Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA), by nie dopuścił do odroczenia wejścia w życie procedowanych przepisów prawa unijnego dot.  emisji spalin,
a właśnie o takie odroczenie zabiega Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA). Wcześniej pisała o tych wydarzeniach (tj. obu wnioskach) Rosemary Hindle w artykule z dnia 16 lipca 2020 r. zatytułowanym ?Weakening enforcement of air pollution laws is not the answer to our current health and economic crisis? say EPHA, BEUC, T&E and EEB

Reakcja-spoleczenstwa-na-zadanie-ACEA-01

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych również odniosło się do opisanej przez ww. Autorkę sytuacji w publikacji ?Przepisy dot. zanieczyszczenia powietrza w walce o #cleanair4health powinny być pilnie wdrażane w życie, przestrzegane i egzekwowane ze szczególną starannością?.  Poniżej możecie się Państwo zapoznać z polską wersją językową1 wybranej części pisma ACEA skierowanego do komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości MŚP:


Bruksela, 14 lipca 2020 r.

?Pan Thierry Breton
Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej

Wspólna reakcja społeczeństwa obywatelskiego na żądanie ACEA o opóźnienie) wprowadzenia w życie przepisów dotyczących emisji.

Szanowny Komisarzu Breton,
z wielkim zaniepokojeniem zapoznaliśmy się z pismem wysłanym Panu przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) z wnioskiem o 6-miesięczne odroczenie wejścia w życie przepisów UE dotyczących emisji spalin, w tym Euro 6d TEMP dla ciężkich samochodów dostawczych i karetek, Euro 6d ISC-FCM dla samochodów osobowych i lekkich dostawczych oraz Euro VI Step E dla ciężarówek. Po raz kolejny przeniesienie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących zanieczyszczenia powietrza nie sprzyjałoby aktualnemu kryzysowi zdrowotnemu i i stanowiłoby akt rażąco sprzeczny z literą i duchem Europejskiego Zielonego Ładu oraz związanym z nim zamiarem dążenia do zerowego zanieczyszczenia, które wymaga szybkich i zdecydowanych działań. Odroczenie stosowania przepisów dotyczących emisji stworzyłoby niebezpieczny precedens. Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z 2019 r. ok. 400 000 przedwczesnych zgonów rocznie przypisuje się zanieczyszczeniu powietrza w Unii Europejskiej, które jest w dużej mierze generowane przez silniki spalinowe w transporcie drogowym. Jest to szczególnie niepokojące w kontekście obecnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego, ponieważ eksperci ds. zdrowia ostrzegają, że zanieczyszczenie powietrza najpewniej powoduje, że ludzie są mniej odporni na Covid-19. Niedawne ogólnoeuropejskie badanie wykazało, że 2 na 3 mieszkańców miast nie chce wracać do poziomów zanieczyszczeń sprzed pandemii i żąda skutecznej ochrony przed zanieczyszczeniem powietrzem.
Dlatego pandemia nie może służyć jako pretekst do opóźnienia wprowadzenia Euro 6 / VI standardów emisji, które zostały ustanowione ponad 10 lat temu i których wprowadzenie w życie zostało rozłożone na siedem lat. Branży motoryzacyjnej dano zatem wystarczająco dużo czasu na dostosowanie pojazdów do nowych wymagań rynku, a technologia potrzebna do ograniczenia emisji jest od dawna dostępna, co zostało między innymi dowiedzione przez Stowarzyszenie Kontroli Emisji Catalyst. Niepokojące i nieprawidłowe jest założenie ACEA, że ?proponowane odroczenie nie będzie miało wpływu na
poziom emisji danych pojazdów lub jakość powietrza ?. Jak wynika z danych dot. emisji Analytics Air Index nawet lekkie samochody dostawcze o temperaturze niższej niż Euro 6d (przed -RDE
zatwierdzone) mogą stanowić źródło emisji przekraczającej dozwolone limity emisji RDE na drodze, co oznacza, że wszelkie opóźnienia we wdrożeniu nowych norm będzie miało negatywny wpływ na parametry emisji spalin przez pojazdy
sprzedawane w UE, a tym samym jakość powietrza. Standardy temperaturowe Euro 6d zostały uzgodnione w następstwie skandalu Dieselgate jako tymczasowe rozwiązanie umożliwiające producentom samochodów czas na modernizację układów oczyszczania spalin i redukcję emisji NOx nigdy nie było zaplanowane jako środek długoterminowy. Dlatego też Europa musi koniecznie przejść do ostatecznego standardu Euro 6d, który zawęzi dopuszczalne przekroczenia (ze 110% do 43%).[?]
Jeśli chodzi o pojazdy ciężarowe, każde opóźnienie we wprowadzeniu EURO VI Step E również będzie miało negatywny wpływ na emisje i jakość powietrza[?].
Producenci samochodów mogą [?] skorzystać z unijnych przepisów dotyczących końca serii, które pozwoliłyby im na wyprzedaż zapasów nawet po wejściu w życie surowszych norm.
Zamiast osłabiać przepisy dotyczące emisji, istnieją dobre alternatywy dla wsparcia gospodarki i konsumenci podczas oczyszczania powietrza, którym oddychają Europejczycy. Komisja Europejska powinna stymulować projekty prozdrowotne.

Z wyrazami szacunku:
(podpisy przedstawicieli BEUC, EEB, EPHA, T@E)


[1] Angielska (oryginalna wersja) jest dostępna : https://epha.org/wp-content/uploads/2020/07/letter-on-acea-demand-to-delay-euro-6d.pdf; dostęp 2.09.2020.