Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych

Podstawowe cele przyjętej przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych

1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies we wszystkich naszych serwisach internetowych w domenach:

(zwanych dalej także łącznie ?Serwisami?) został stworzony i przyjęty przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych z siedzibą w Gdańsku przy ul. Al.Zwycięstwa 42a, 80-210 Gdańsk, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000241772, NIP 583-29-26-176, REGON 220116117 (zwane dalej: ?PTPZ” lub zamiennie ?Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych?) w celu:

  • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających Serwisy.
  • udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w tych Serwisach, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej ?Prawem telekomunikacyjnym?, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.

2. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisach.

3. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

4. Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych.

5. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. PTPZ nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z administratorem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

6. Zastrzegamy także, że na podstawie zawartych przez nas umów w ramach serwisów ptpz.pl, dawca.pl, udostępniamy miejsca na zamieszczanie informacji o naszych partnerach. Partnerzy ci winny przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności użytkowników serwisów internetowych. Jednakże namawiamy użytkowników, by zapoznawali się z dokumentami dot. polityki ochrony prywatności i zasad wykorzystywania cookies przez te podmioty.

Informacje o użytkownikach gromadzone w Serwisach i sposób ich wykorzystania.

Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie.

Podkreślamy, że tylko w niektórych przypadkach , np. przy formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisów, służą głównie do realizacji zobowiązań PTPZ wobec członków wspierających. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:

  • po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie;
  • jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

Polityka wobec plików cookie.

Informujemy, że termin ?plik cookie? używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów PTPZ. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

  • utrzymanie sesji użytkownika;
  • zapisanie stanu sesji użytkownika;
  • monitoring dostępności usług.

Jednocześnie informujemy również, iż niektóre elementy serwisów PTPZ obsługują Partnerzy umieszczający banery na stronach WWW Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych. Zawartości pochodzące od Partnerów, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby Użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies.

Zarządzanie plikami cookies.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez PTPZ lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

PTPZ zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Ochrona prywatność osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zastrzegamy, że Serwisy nie zbierają, nie monitorują ani nie weryfikują informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik ma zdolność do czynności prawnych.

Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień usług świadczonych przez Serwisy, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

Zabezpieczenia stosowane przez PTPZ

Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Odwiedzających zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych współpracowników PTPZ zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.

Ewentualne zmiany w polityce ochrony prywatności PTPZ

Rozwój naszych Serwisów, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Wydawnictwo polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki ?Polityka prywatności.

Zachęcamy zatem wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.

Kontakt z PTPZ

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez PTPZ polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: kontakt@ptpz.pl