Konsultacje publiczne projektu

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych wzięło udział w konsultacjach publicznych projektu ?Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Konsultacje publiczne projektu 01

W dniu 14 lutego 2021 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ?Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.?(?Projekt?), to jest, jak można przeczytać na stronie Ministerstwa, ?dokumentu, który określa ambitne i realne cele w zakresie rozwoju wykorzystania technologii wodorowych w Polsce?.

Cele i działania na rzecz budowy niskoemisyjnej gospodarki wodorowej, odnoszą się do trzech sektorów wykorzystania wodoru ? energetyki, transportu i przemysłu, a także do jego produkcji, dystrybucji oraz koniecznych zmian prawnych i finansowania.

W Projekcie wyodrębniono 6 koniecznych do osiągnięcia celów:

  • Cel 1 ? wdrożenie technologii wodorowych w energetyce;
  • Cel 2 ? wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
  • Cel 3 ? wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
  • Cel 4 ? produkcja wodoru w nowych instalacjach;
  • Cel 5 ? sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru;
  • Cel 6 ? stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

?Strategia ? informuje Ministerstwo – przewiduje łącznie 40 działań na rzecz realizacji wyznaczonych celów, zmierzających do wykorzystania polskiego potencjału technologicznego, naukowego i badawczego w zakresie nowoczesnych technologii wodorowych i powstania polskiej gałęzi gospodarki wodorowej. Projekt określa aktualny stan rynku wodoru, przedstawia podstawowe przeszkody technologiczne i?biznesowe oraz wytycza kierunki, w?których powinien rozwijać się rynek, aby mógł w kolejnej dekadzie funkcjonować w skali pozwalającej ?konkurować z paliwami konwencjonalnymi.?

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych poparło, przyjmując za swoje, uwagi  przygotowane przez Polski Klub Ekologiczny Oddział Mazowiecki we współpracy z Fundacją Promocji Pojazdów Elektrycznych, ClientEarth i WWF.

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych wzięło udział w opisanych wyżej konsultacjach publicznych stojąc niezmiennie na stanowisku, iż status organizacji pozarządowej zorientowanej na ochronę zdrowia,  obliguje do udziału w tego rodzaju akcjach. Chcąc mieć wpływ na kształtowanie rozwiązań prawnych na poziomie krajowym konieczne jest zabieranie głosu.

#CleanAirHealthyCities  #CleanAir4Health

Źródło opracowania: https://www.gov.pl/web/klimat/rozpoczely-sie-konsultacje-publiczne-projektu-polskiej-strategii-wodorowej (dostęp on-line 14.02.2021).

Autor: Lubomira Wengler