Zapytanie o cenę nr 1/2023/PTPZ

W związku realizacją na dofinansowanie ze Środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa realizacji Projektu nr 2169 pn. „Dofinansowanie projektu pilotażowego na przetestowanie modeli telemedycznych opracowanych w ramach predefiniowanego projektu dotyczącego polityki w zakresie telemedycyny i e-zdrowia – choroby przewlekłe POCHP” (Projekt).

1. Nazwa zamawiającego:

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
Ul. Dębowa 30, 80-204 Gdańsk
NIP: 5832926176

2.   Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy wysłać mailem na adres poczty elektronicznej: kontakt@ptpz.pl, lub zgłosić telefonicznie pod numerem +48 799 122 300.

3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 18.04.2023 r. do godz. 14:00. Oferty złożone po terminie ich składania pozostaną bez analizy i otwierania. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

4.   Forma porozumiewania się z Zamawiającym:

Zamawiający wskazuje następujący adres e-mail do komunikacji z Zamawiającym: kontakt@ptpz.pl  / tel: +48 668 721 600.

Adres e-mail do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu lub jego odwołanie, o czym zawiadomi drogę mailową każdego Oferenta. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.

5.   Osoba do kontaktu:

Piotr Popowski
tel. +48 668 721 600
e-mail: kontakt@ptpz.pl

6.   Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są  :

A. Przygotowanie i przeprowadzenie transmisji z konferencji on-line. Temat, liczba prelegentów (nie wyższa niż 6), długość (nie więcej niż 4 h),  czas i miejsce oraz sposób rejestracji wskazane przez Zamawiającego. Platforma Clickmeeting zostanie udostępniona przez Zamawiającego.
B. Przygotowanie i wygłoszenie wystąpień na konferencji on-line w następujących obszarach tematycznych:

  • Dlaczego zajmujemy się POChP ?
  • Opieka nad chorymi na POChP w POZ
  • Spirometria- badanie niezbędne do rozpoznania POChP
  • TeleOpieka POChP- projekt pilotażowy na testowanie modelu telemedycznego z dziedziny: choroby przewlekłe (POCHP)”- 

Osoba przygotowująca i wygłaszająca prelekcję będzie posiadała co najmniej stopniem doktora nauk medycznych i/lub nauk o zdrowiu. Czas i miejsce, długość prelekcji oraz sposób rejestracji wskazane Zamawiającego. Platforma Clickmeeting zostanie udostępniona przez Zamawiającego. Oferent wyrazi zgodę na korzystanie z nagranych materiałów do celów realizacji Projektu.

7.   Miejsce realizacji zamówienia:

Województwa: siedziba zamawiającego/online.

8.   Opis sposobu przygotowania oferty:

  1. Na ofertę składa się Cena wskazana przez Oferenta dotycząca pkt A i/ lub punktu B wskazanego przedmiotu zamówienia (przy czym w zakresie punktu B można składać ofertę na każdy z wymienionych punktów tematycznych). Oferty przygotowywane i składane są na koszt Wykonawcy.
  2. Oferta musi być wyrażona w języku polskim oraz zgłoszona przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Oferenta i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
  3. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być jednoznacznie wyrażone przez osobę zgłaszającą ofertę.