Wprowadzenie do nowego projektu ?Clean Heating?

Nowy projekt Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych realizowany we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym przy wsparciu organizacji patronackiej European Public Health Alliance.

1.

W maju 2021 r. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (PTPZ) podpisało umowę partnerską z European Public Health Alliance (EPHA) na okres od 1 czerwca 2021 do 30 kwietnia 2022 r., której przedmiot obejmuje współpracę na rzecz dekarbonizacji ogrzewania i chłodzenia w kontekście eliminacji szkodliwych dla zdrowia emisji wytwarzanych przez ich źródła. Projektowi nadano nazwę ?Clean Heating? (?Projekt?). W ramach Projektu PTPZ będzie m. in. działać na rzecz upowszechniania wiedzy o kosztach społecznych, w tym zdrowotnych, związanych z korzystaniem z nieekologicznych źródeł ogrzewania, gotowania czy chłodzenia, a także promować rozwiązania sprzyjające zdrowiu w tym obszarze. W celu realizacji Projektu PTPZ będzie współpracować z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym na podstawie porozumienia o współpracy.

2.

Dekarbonizacja ogrzewania i chłodzenia pozostaje jednym z największych wyzwań związanych z działaniami w obszarze klimatu  i  energii. W uproszczeniu budynki i przemysł stanowią jedne z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych  w UE. Są one również odpowiedzialne za  szkodliwe dla  zdrowia, jego jakości, a wreszcie życia –  emisje. By  osiągnąć  wyższy unijny cel klimatyczny na 2030  r., Komisja Europejska  szacuje, że emisje z ogrzewania i chłodzenia w budynkach muszą zostać zmniejszone o 60 %, podczas gdy  emisje przemysłowe muszą spaść o ponad  25 % w porównaniu do 2015 r. Praca projektowa PTPZ z EPHA będzie sprzyjać dekarbonizacji, o której wyżej mowa, m. in. poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat szkodliwych dla zdrowia aspektów emisji.

Wprowadzenie do nowego projektu Clean Heating 01

3.

Szybkie wdrożenie  do  2030 r.  odnawialnych  systemów ogrzewania i  chłodzenia,  w połączeniu z większymi oszczędnościami energii jest wyjątkową  okazją do:

  • stymulowania rozwoju gospodarczego  regionu  odpornego na  zmiany klimatyczne,
  • tworzenia    wielu   wykwalifikowanych, lokalnych  miejsc pracy,
  • prowadzenia działalności gospodarczej  konkurencyjnej kosztowo,
  • znacznego  zmniejszenia  rachunków gospodarstw domowych i przedsiębiorstw za  energię,
  • radykalnej  poprawy zdrowia  publicznego i jakości  życia  rodzin  i  społeczności.

4.

Ubóstwo energetyczne jest również kluczowym wyzwaniem dla zdrowia  publicznego. Podkreślić należy, że znaczna część dotkniętych ubóstwem gospodarstw domowych żyje w „zimnych  domach”; nie są one ogrzewane lub  słabo ogrzewane; nadto zaś źle izolowane.  Modernizacja ogrzewania stwarza korzyści zdrowotne, a także bezpośrednie korzyści  finansowe. W sposób naturalny lepsza izolacja prowadzi do zmniejszenia  zapotrzebowania na  energię, a tym samym obniżenia kosztów ogrzewania.  W tym kontekście  istotne jest  wdrożenie przez relewantne instytucje, a także państwo (administrację rządową i samorządową) bardziej wyrafinowanych instrumentów finansowych,  zachęcających do takiej modernizacji, a tym samym osiągania korzyści finansowych jednocześnie ze zdrowotnymi.

5.

Istnieją dowody na związek między ogrzewaniem  paliwami  kopalnymi, klimatem  i  zdrowiem. Wykorzystanie paliw  kopalnych i biomasy  w  ogrzewaniu  gospodarstw domowych ma  znaczny, a  przy tym niekorzystny,  wpływ na klimat.  Zdaniem Komisji  Europejskiej  sektor budowlany odpowiada  za  36%  emisji gazów  cieplarnianych związanych z energią pochodzącą z powyższych źródeł. Około  75%  tych  emisji  jest  spowodowanych przez  ogrzewanie, w tym gotowanie, grzanie wody i ogrzewanie pomieszczeń. Kraje europejskie różnią się  znacznie  pod względem rodzajów paliw wykorzystywanych  do ogrzewania budynków mieszkalnych1.

Tab. Charakterystyka zużycia energii w budynkach mieszkalnych  w 2018 r. i wskaźniki klimatyczne w Polsce w porównaniu  z UE-28

Wprowadzenie do nowego projektu Clean Heating 02

Bardzo często w dyskusji na  temat  ogrzewania  domu pomija się fakt, że domowe  urządzenia grzewcze mają  również  znaczący  wpływ na  jakość powietrza, zwłaszcza  w miastach, które już i tak cierpią z tego powodu, że jest ono złej  jakości.  Ogrzewanie domu  przyczynia się  znacznie do emisji PM2.5, zwłaszcza w miastach Europy Środkowej,  gdzie udział ogrzewania domu  w  całkowitej emisji  PM2.5 może być  porównywalny do  obciążeń wynikających z transportu.

Warto przy tym zauważyć, że zarówno ogrzewanie, jak i gotowanie  są szkodliwe nie tylko dla powietrza na zewnątrz mieszkań (outdoor). W dwóch badaniach przeprowadzonych w USA i Wielkiej Brytanii przeanalizowano   skutki zdrowotne  zanieczyszczenia powietrza w samych  pomieszczeniach (indoor), zwłaszcza w kontekście korzystania z  pieców gazowych i kotłów.

  1. W badaniu  przeprowadzonym w USA pt. „Health effects from gas stove pollution2 (Seals & Krasner, 2020),  autorzy opisują jakościowo wpływ  zanieczyszczeń generowanych przez piece gazowe na zdrowie ludzkie. W swym badaniu zalecają  także działania mające  na celu ograniczenie zagrożeń dla zdrowia  związanych z tego rodzaju zanieczyszczeniami. Naukowcy zwracają również uwagę na potrzebę ilościowego określenia  kosztów ekonomicznych i zdrowotnych  związanych  z  zanieczyszczeniem piecami gazowymi.
  2. W raporcie Energy &  Climate  (2020) w Wielkiej Brytanii, nacisk jest położony na wpływ NOX na zdrowie. Przeprowadzone badanie skupia się na ustaleniu efektów zdrowotnych korzystania z kotłów  gazowych zimą w domach, gdy czas spędzano tam dłużej z powodu obostrzeń związanych z pandemią Covid-19.

Pojawiają się artykuły podkreślające konsekwencje zdrowotne korzystania z określonych źródeł energii w domach: według WHO,  dzieci,  które dorastają w  domach  z kuchenką gazową mają 20% większe  szanse na  choroby płuc  niż te z mieszkań z  kuchnią elektryczną. Nowe  badania ujawniły również korzyści płynące z działań na  rzecz  zmniejszenia zanieczyszczenia  powietrza w gospodarstwach domowych. Prawie  4 na 10  osób nie ma dostępu do czystych źródeł energii grzewczej (gotowanie) i lepszych technologii. Piece, często używane do  gotowania w krajach rozwijających się gospodarczo, powodują zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach. Może to mieć szkodliwy wpływ na zdrowie osób tam przebywających. Aby przyspieszyć przejście na ?czystsze?  gotowanie, WHO podjęło inicjatywę mającą na celu  promowanie dyskusji między profesjonalistami medycznymi, rządem i przedstawicielami przemysłu na temat rozwiązywania wyżej opisanych problemów.

Polityczny kontekst: stopniowe wycofywanie paliw kopalnych z  ogrzewania i Europejski Zielony  Ład

Rośnie świadomość szkodliwego wpływu zanieczyszczenia powietrza i systemów grzewczych na  zdrowie. Inicjatywy polityczne nie uwzględniają jednak w pełni   związanych z tym kosztów, a negatywne skutki zdrowotne nadal  nie  stanowią integralnej części polityki klimatycznej.

Od czasu opublikowania  pod koniec 2019 r. „Europejskiego Zielonego Ładu” odczuwalna jest zmiana narracji w zakresie kształtowania polityki europejskiej, oferującej ?punkty  wejścia? dla bardziej  ambitnych działań  politycznych  celem   ograniczenia  szkodliwych dla zdrowia emisji gazów cieplarnianych.

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na agendę polityczną, opóźniając niektóre elementy Europejskiego Zielonego Ładu, ale także stwarzając możliwość podejmowania odważnych i bardziej ambitnych działań politycznych.

Zmiany podejścia na poziomie UE mają  zasadnicze znaczenie dla poprawy charakterystyki energetycznej, gdyż budynki konsumują 40 % zużywanej energii. Ścisłe egzekwowanie przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków ma kluczowe znaczenie, dla – co najmniej – podwojenia modernizacji budynków publicznych i prywatnych. Projekty budynków winny uwzględniać odporność na zmiany klimatu oraz  reguły gospodarki o  obiegu zamkniętym. Fala renowacji ma również na celu rozwiązanie problemu ubóstwa  energetycznego w UE. Ubóstwo  energetyczne występuje,  gdy gospodarstwo domowe cierpi z  powodu braku odpowiednich usług energetycznych w domu. Szacuje się, że ponad 50 milionów gospodarstw domowych  w Unii Europejskiej doświadcza ubóstwa  energetycznego.   Osoby w ubóstwie energetycznym są również narażone na niektóre z kluczowych źródeł  zanieczyszczenia powietrza wynikłe z  nadmiernego  wykorzystania drewna opałowego,  węgla  i  spalania ropy do  ogrzewania. Biedniejsze  obszary  i mniej  zamożne  państwa  członkowskie  są  bardziej  dotknięte  ubóstwem energetycznym.  

Przejście  od ogrzewania paliwami kopalnymi  do  czystego  ogrzewania  jest związane z  dyskusją  na  temat  ubóstwa  energetycznego w kontekście zarówno  kosztów,  jak  i  konsekwencji zdrowotnych zmian w tym obszarze. Komisja  Europejska    koncentruje  się  na walce z ubóstwem energetycznym za pośrednictwem  Obserwatorium Ubóstwa  Energetycznego  UE  (EPOV). Adekwatne  ciepło, chłodzenie, oświetlenie i energia  do urządzeń energetycznych są niezbędne  do  zagwarantowania  godnego    poziomu  życia  i  zdrowia ludzi.  Ubóstwo energetyczne    jest  jedną z form utrzymujących się nierówności zdrowotnych w  Europie,  związanych z  wieloma negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia i dobrostanu ludzi.  Na przykład,  nieekologiczne  budynki  zwiększają ryzyko chorób układu oddechowego i  serca, a  także wpływają na  zdrowie psychiczne.  Zajęcie się    ubóstwem    energetycznym  może przynieść wiele korzyści,  w tym zmniejszenie wydatków na   zdrowie, aby uporać się z chorobami spowodowanymi źle izolowanymi domami, nadmierną  emisją z drewna  opałowego/węgla/oleju  opałowego i gotowania. Może to prowadzić do zmniejszenia  zanieczyszczenia powietrza, poprawy komfortu i dobrostanu, większych zasobów dla gospodarstw domowych i zwiększonej aktywności gospodarczej.

Źródła:
[1] CE Delft, 2019b. Milieuschadekosten van verschillende technologieën voor woningverwarming. Studie voor de Vlaamse Milieumaatschappij
[2] W wolnym tłumaczeniu:? Skutki zdrowotne zanieczyszczeń generowanych przez piece  gazowe”.