Zerowe zanieczyszczenie możliwe?

Plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia: środowisko wolne od toksyn do 2050 roku jest możliwe!/ Zero Pollution Action Plan: a toxic-free environment by 2050 is possible!

10 lutego 2021, Komisja Europejska zorganizowała warsztaty dla zewnętrznych interesariuszy dotyczące przygotowania planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby (the Zero Pollution Action Plan for air, water, and soil).  Ten plan będzie stanowić emanację Europejskiego Zielonego Ładu, a działania podjęte w jego wykonaniu będą miały zasadnicze znaczenie dla zwalczania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, które szkodzą zdrowiu, dobrostanowi i środowisku Europejczyków.

Komisja Europejska wyjaśniła jej obecne stanowisko, podobne do wielu postulatów ze strony europejskiej społeczności zdrowia.

Stoimy w obliczu poważnych kryzysów ekologicznych, takich jak kryzys klimatyczny, upadek bioróżnorodności, wyczerpywanie się zasobów i dramatyczne zanieczyszczenie powietrza.

Zerowe zanieczyszczenie możliwe 0

Unia Europejska reaguje na te egzystencjalne zagrożenia, wykorzystując cztery filary Europejskiego Zielonego Ładu:

Zakres planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia obejmuje:

  • zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczania wód i oceanów oraz ułatwianie  podejmowania środków zaradczych;
  • zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i zanieczyszczeń hałasem,
  • zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczania gleby oraz ułatwianie rekultywacji.

Głównym celem tej strategii jest odwrócenie hierarchii działań na rzecz zanieczyszczenia.

Przyszła polityka Unii w zakresie środowiska opiera się na zasadzie ostrożności. Aby chronić zdrowie i środowisko, należy podjąć działania zapobiegawcze, na przykład podczas projektowania i produkcji. Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu należy naprawiać u ich źródła, aby je zminimalizować i kontrolować.

Zasada ?zanieczyszczający płaci? ma kluczowe znaczenie, ponieważ zachęca do innowacji i rozwoju możliwości biznesowych. Komisja Europejska uważa to podejście za najlepszy sposób eliminacji zanieczyszczeń.

Komisja Europejka przedstawiła obszary działań przyszłej strategii:

  • wzmocnienie wdrażania i egzekwowania norm dotyczących powietrza, wody, morza i gleby;
  • staranny monitoring przepisów  dotyczących zdrowia i środowiska, a w razie potrzeby, ich korekta;
  • projektowanie ukierunkowanych, dodatkowych działań, np. zwalczanie zanieczyszczenia gleby;
  • promowanie inicjatyw wspierających, o charakterze przekrojowym, np. zaangażowanie interesariuszy, wymiar globalny, cyfryzacja, finansowanie itp.

Rezultaty, które Komisja Europejska przedstawi w nadchodzących miesiącach, to komunikat o zerowym zanieczyszczeniu (drugi kwartał 2021 r.) oraz dodatkowe dokumenty robocze służb (np. dotyczące monitorowania i prognoz oraz rozwiązań cyfrowych w celu wyeliminowania zanieczyszczeń).

Komisja opublikuje specjalne pakiety działań od 2021 do 2023 roku, w tym przedstawi działania legislacyjne.

Opracowanie Lubomiry Wengler na podstawie raportu Matteo Barisione z EPHA, 14 luty 2021