Wezwanie skierowane do KE

?Wzywamy Komisję Europejską do odwagi  w sprawie kształtowania nowych zasad dotyczących jakości powietrza? – pisze EPHA.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu UE planuje rewizję norm jakości powietrza do końca 2022 r., stosownie do swojej propozycji legislacyjnej. W odpowiedzi na zaproszenie Komisji Europejskiej do udziału w konsultacjach publicznych dot. zakresu rewizji dotychczasowych norm, EPHA  wezwała Komisję do odwagi  w podjęciu niezbędnych działań w celu ochrony zdrowia publicznego. 

Jesteśmy już w pełni świadomi wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie planety oraz potrzeby poradzenia sobie z  obecnym kryzysem klimatycznym i  koniecznością zachowania różnorodności biologicznej.

Podkreślić przy tym należy, że najbardziej fundamentalny wpływ złej jakości powietrza odbija się na zdrowiu ludzi.

Zanieczyszczenie powietrza stanowi globalne wyzwanie zdrowotne, które dotyka nas wszystkich.  Według najnowszego raportu jakości powietrza (Air Quality Report), przygotowanego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA)  zanieczyszczenie powietrza było odpowiedzialne za około 400 tysięcy przedwczesnych zgonów w UE w 2018 roku.

Podążając za treścią raportów dot. związku  pandemii  COVID-19 i i zanieczyszczenia powietrza COVID-19, należy stwierdzić, że potrzeba poprawy jakości powietrza, którym oddychamy, nigdy nie była tak ważna. 

Z zadowoleniem zatem została przyjęta  propozycja nowych przepisów UE dotyczących jakości powietrza, a im bardziej będą one dostosowane do zasad zdrowia publicznego, tym skuteczniej wpłyną na  poprawę zdrowia Europejczyków i zmniejszenie kosztów zdrowotnych.

Wezwanie skierowane do KE 01

A zatem:

 • Należy zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza i zwalczać je!
 • Definiowanie wyższych standardów jakości powietrza i kontrola ich wdrażania musi leżeć u podstaw proponowanych przez Komisję Europejską nowych regulacji prawnych.
 • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaktualizuje swoje obecne  wytyczne dotyczące jakości powietrza, Te obowiązujące są bowiem datowane na 2005 r . 
 • Propozycje UE winny dostosować unijne normy powietrza do obowiązujących wytycznych WHO dotyczących jakości powietrza i najnowszych dowodów naukowych. 
 • UE musi przedstawić ambitny plan działania na rzecz czystego powietrza z wykorzystaniem badań i narzędzi prawnych, finansowych, koordynacyjnych lub promocyjnych , takich jak:
 • Korekta limitów zanieczyszczeń powietrza szkodliwych dla zdrowia i klimatu  (np. normy emisji pojazdów po Euro 6 / VI),
 • Konieczność zapewnienia ekspansji  pojazdów zero-emisyjnych i  zakończenia sprzedaży konwencjonalnych samochodów napędzanych paliwami kopalnymi – do 2028 roku; wycofanie wszystkich samochodów benzynowych i tzw. diesli (petrol & diesel cars) – do 2045 r.
 • Miejskie polityki transportowe winny uwzględniać  tworzenie stref ultra-niskiej emisji oraz odpłatność za korzystanie z parkingów; należy  kreować środki i zachęty podatkowe w celu rozpowszechniania car-sharingu.
 • UE powinna zapewnić środki na inwestycje na rzecz ruchu pieszego i rowerowego oraz poprawy infrastruktury transportu publicznego,  tak, by osiągnąć zmianę dotychczasowego paradygmatu mobilności społecznej. 
 • Mając powyższe na uwadze możliwe zdaje się ustalenie w liczbach korzyści zdrowotne wynikających z ww. zmian
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom oznacza zakończenie bezpośredniego lub pośredniego finansowania ze środków publicznych  procesów prowadzących do zanieczyszczenia powietrza. Powyższe wymaga pełnego dostosowania budżetu UE i funduszy na odbudowę z COVID-19 z celem zerowego zanieczyszczenia. 

UE powinna przyjąć listę czynników warunkujących czystość powietrza dla UE następnej generacji , z pełnym zastosowaniem zasady ?zanieczyszczający płaci?.

 • Lepiej należy zidentyfikować  zanieczyszczenie powietrza i jego skutki
 • Wybór kluczowych wskaźników ma zasadnicze znaczenie dla sprawdzenia skuteczności europejskich działań na rzecz środowiska, przy czym implikacje dla zdrowia ludzi winny zajmować  najwyższą pozycję. 

W rzeczywistości każde działanie w dziedzinie środowiska i zdrowia musi opierać się na nauce opartej na dowodach. 

EPHA wzywa decydentów do kierowania się wytycznymi wypływającymi z najnowszych dowodów naukowych dotyczących szkód zdrowotnych powodowanych zanieczyszczeniem środowiska jako podstawy każdej przyszłej polityki.

 • Lepiej należy monitorować  i raportować kwestie dotyczące zanieczyszczenia powietrza

EPHA z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie EEA i zdecydowanie zaleca przeprowadzenie dalszych badań dotyczących zdrowotnych kosztów zanieczyszczenia powietrza. 

Potrzeba dodatkowych danych nie powinna jednak być interpretowana jako sposób na opóźnienie działań, ponieważ istnieje wiele istniejących dowodów wskazujących na potrzebę ich podjęcia już teraz. 

W raporcie Koszty zdrowotne zanieczyszczenia powietrza w europejskich miastach i powiązaniu z transportem , zrealizowanym przez CE Delft  dla EPHA w 2020 roku (największym tego typu badaniem)  wykorzystano kompleksową metodologię badania kosztów zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza w 432 miastach europejskich, w ramach   wszystkich państw członkowskich UE oraz Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Raport ten stanowił kontynuację badań, przeprowadzonych przez tę instytucję doradczą  w 2018 r. dotyczących skutków zdrowotnych  emisji silników dieslowych w 9 krajach UE   (Health Impacts and Health Impacts of Diesel Emissions in the EU in 9 European countries) .

Na podstawie danych zebranych przez EEA eksperci zauważyli pewne rozbieżności w liczbie i usytuowaniu stacji monitoringu powietrza, np. niektóre miasta mają jedną stację monitorowania jakości powietrza w parku, a nie w pobliżu zatłoczonej drogi. 

Dostępne, przejrzyste i wiarygodne dane lokalne to kluczowy problem, który UE musi rozwiązać, aby poprawić rozliczalność monitorowania. 

UE powinna również rozważyć przeprowadzenie podobnych do wyżej wspomnianych inicjatyw badawczych.

Proponowane nowe przepisy UE dotyczące jakości powietrza mogą stanowić realną okazję do poprawy naszego zdrowia poprzez oczyszczanie powietrza, którym oddychamy. UE powinna zapewnić jak najwyższe standardy, określając mapę drogową dla tych nowych przepisów z korzyścią dla nas wszystkich.

Z wypowiedzią EPHA można zapoznać się pod tym linkiem

Z wypowiedzią PTPZ, analogiczną do odpowiedzi EPHA , można zapoznać się w tym miejscu.


Prezentowane opracowanie stanowi tłumaczenie artykułu  Matteo Barisione z 18 stycznia 2021 r. Tytuł tekstu pierwotnego (tj. tłumaczonego) brzmi:  ?Be bold on new air quality rules,? EPHA says?.