Rekomendacje EPHA część 2

8 rekomendacji1 EPHA adresowanych do przywódców miast europejskich dotyczących mitygowania kosztów społecznych generowanych przez zanieczyszczone powietrze. Część druga. Ciężar zanieczyszczenia powietrza w miastach europejskich. Koszty społeczne zanieczyszczenia powietrza w miastach europejskich. Co należy zmienić, aby poprawić stan zdrowia publicznego?.

Ciężar zanieczyszczenia powietrza w miastach europejskich

Według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) zanieczyszczenie powietrza jest główną przyczyną przedwczesnych zgonów spowodowanych przez czynniki środowiskowe w Europie. Problem jest największy w miastach, w których mieszka dwie trzecie Europejczyków. Dwie trzecie miast narusza normy czystości powietrza określone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). PM, N02 i 03 powodują około 400 000 przedwczesnych zgonów rocznie. Stosownie do poprzedniego Raportu Delft dla Europejskiego Sojuszu na rzecz Zdrowia Publicznego (EPHA), zanieczyszczenia transportowe stanowią główne źródło zanieczyszczenia powietrza w miastach, które w 2016 r. kosztowało 67?80 mld euro w UE-28.

Koszty społeczne zanieczyszczenia powietrza w miastach europejskich

Miasta uszeregowane według kryterium ponoszonych kosztów:

Rekomendacje EPHA część 2 01

Zanieczyszczenie powietrza kosztuje przeciętnego mieszkańca europejskiego miasta 1276 euro rocznie. Prowadzi ono do przedwczesnych zgonów, utraty lat zdrowego życia, hospitalizacji i ogólnie niższej jakości życia. Liczba ta obejmuje zarówno bezpośrednie koszty zdrowotne, jak i inne, niebezpośrednie, skutki zdrowotne, które zostały ?przeliczone? przez ekonomistów na ich ekwiwalent pieniężny, powszechnie określany jako ?koszt społeczny?.

W badaniu CE Delft ?Koszty zdrowotne zanieczyszczenia powietrza w miastach europejskich w powiązaniu z transportem? zbadano 432 miasta we wszystkich krajach UE oraz w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii. W sumie koszty zanieczyszczenia powietrza dla mieszkańców miast wynoszą do 166 miliardów euro rocznie, czyli średnio 385 milionów euro na miasto. Po uporządkowaniu według kryterium miasta, a nie kosztu na mieszkańca, można zauważyć następujący trend: osoby mieszkające w dużych, drogich miastach ponoszą najwyższe koszty zanieczyszczenia ze względu na gęstość zaludnienia, wyższe zarobki i wydatki. Jednak miasta w Europie Środkowej i Wschodniej przełamują ten trend i zajmują wysokie pozycje w tabeli wpływu na zdrowie, pomimo niższych poziomów dochodów.

Rekomendacje EPHA część 2 02

Zapoznaj się z interaktywną mapą tutaj, aby porównać koszty w Europie miasta.

Rekomendacje EPHA część 2 03

Użyj tego narzędzia dostępnego on-line, aby porównać miasta w tym samym kraju i w innych krajach europejskich.

Co należy zmienić, aby poprawić stan zdrowia publicznego?

Badanie CE Delft ujawnia skalę szkód, jakie toksyczne powietrze powoduje w zdrowiu ludzi ogromne nierówności zdrowotne istniejące między krajami europejskimi i wewnątrz nich. Z raportu tej instytucji wynika, że nawet niewielkie zmiany nawyków transportowych i odpowiednia polityka miejska mogą znacząco wpłynąć na  koszty.

Wzrost o 1% średniego czasu dojazdu do pracy zwiększa koszty emisji PM10 o 0,29%, a emisji NO2 o 0,54%. 1% wzrostu liczby samochodów w mieście zwiększa koszty ogólne o prawie 0,5%.

Dlatego w dużej mierze na stan zanieczyszczenia powietrza w miastach  może wpływać miejska polityka transportowa i oparte na dowodach decyzje przywódców miast. Niektóre środki mitygowania zanieczyszczeń zostały już wdrożone w niektórych miastach i wykazano ich pozytywny wpływ na zmniejszeniu poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Rekomendacje EPHA część 2 00
Rekomendacje EPHA część 2 00

Opracowanie Lubomira Wengler na podstawie publikacji EPHA z marca 2021 r. Treść opracowania nie była poddana akceptacji EPHA. W razie wątpliwości odsyłamy do dokumentu w jęz. angielskim.


[1] Rekomendacje opierają się na upublicznionym przez EPHA w marcu 2021 r.  Raporcie CE Delft ?Air pollution, transport policies at city level?, dostępnym pod linkiem: https://epha.org/wp-content/uploads/2021/03/ce-delft-200218-air-pollution-and-transport-policies-at-city-level.pdf . Dostęp on-line 04.04.2021