List otwarty koalicji organizacji pozarządowych

List otwarty koalicji organizacji pozarządowych do przewodniczącej Komisji Europejskiej Pani Urszuli Von der Leyen wzywający do pilnego rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza.

Streszczenie: List otwarty koalicji organizacji pozarządowych do przewodniczącej Komisji Europejskiej Pani Urszuli Von der Leyen wzywający do pilnego rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza poprzez opracowanie zielonego filaru Europejskiej Unii Zdrowia na rzecz zdrowego ożywienia po pandemii, koncentrującego się na polityce transportu drogowego.


Do: Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej
Dw: Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Europejski Zielony Ład
Margaritis Schinas, wiceprzewodnicząca Promowania Naszego Europejskiego Stylu Życia

Przedmiot: Wezwanie do pilnego opracowania zielonego filaru Europejskiej Unii Zdrowia na rzecz zdrowego ożywienia po pandemii

Szanowna Pani Przewodnicząca
Urszula von der Leyen,

My, przedstawiciele niżej podpisanych organizacji, piszemy do państwa, aby wyrazić nasze poważne obawy dotyczące braku spójności między wnioskami Europejskiej Unii Zdrowia a ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie zerowego zanieczyszczenia, zwłaszcza w dziedzinie transportu. Pilnie wzywamy państwa do uczynienia tych dwóch inicjatyw naprawdę połączonymi i spójnymi poprzez włączenie odpowiednich przedsięwzięć dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu w ramy Europejskiej Unii Zdrowia jako „zielonego filaru”, by zarówno osiągnąć cele klimatyczne Porozumienia Paryskiego, jak i zapewnić zdrową rekonwalescencję po pandemii.

Nasza społeczność z zadowoleniem przyjęła  pierwsze orędzie o stanie Unii,w którym oświadczyła pani:  „Dla mnie jest to krystalicznie jasne ? musimy zbudować silniejszą Europejską Unię Zdrowia”,a następnie uruchomienie Europejskiej Unii Zdrowia (EHU)  przekształcając ten program polityczny w politykę. Jednak wnioski Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia nadal są zgodne tylko z podejściem biomedycznym i jedynie obiecują, że powiązanie z Europejskim Zielonym Ładem zostanie opracowane.

Z zadowoleniem przyjęliśmy również ambicję Europy, by do 2050 r. osiągnąć zerową emisję netto i wypełnić zobowiązania UE wynikające z Porozumienia Paryskiego. Jednak pomimo spodziewanego wzrostu wpływu kryzysu klimatycznego na zdrowie spowodowanego pożarami, falami upałów, suszami, powodziami, patogenami zagranicznymi lub nowymi chorobami zakaźnymi, takimi jak COVID-19, potencjalne korzyści zdrowotne wynikające z działań w zakresie zmian klimatu nie są nadal usprawnione dzięki Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Naukowcy zajmujący się zdrowiem wzywają do takich synergii w swojej najnowszej publikacji: „Odbijaj się lepiej:  Zrównoważone strategie na rzecz zdrowego ożywienia po pandemii”.

Zanieczyszczenie powietrza jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego i klimatu. W ciągu ostatniej dekady pojawiły się nowe solidne dowody na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia. Pokazują one, że zanieczyszczenie powietrza jest znacznie bardziej szkodliwe i śmiertelne niż obliczono w globalnych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących jakości powietrza z 2005 r., które to w tym roku podlegają przeglądowi.  Dowody nadal wskazują,  że nie ma bezpiecznego poziomu, poniżej którego zanieczyszczenie powietrza nie jest szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Pokazuje również, że obecne prawodawstwo europejskie nie chroni w wystarczającym stopniu zdrowia ludzi, podczas gdy zanieczyszczenie powietrza dotyka w sposób nieproporcjonalnych wrażliwych grup ludności.

Polityka czystego powietrza oraz przystosowanie się do zmiany klimatu i łagodzenie jej skutków muszą obejmować wiele sektorów społecznych, takich jak energia, mobilność, transport oraz rolnictwo. Ponadto postęp technologiczny oznacza, że znacznie niższe emisje są już osiągalne. Na przykład  poprawa jakości powietrza w Europie i osiągnięcie ambicji Europejskiego Systemu „Zero zanieczyszczeń” w ramach Zielonego Ładu, redukcja i eliminacja emisji zanieczyszczeń z transportu drogowego jest pilnym priorytetem.

UE jest w trakcie przedstawiania wniosków dotyczących realizacji tych ambicji, tj. pakietu „Fit for 55”, zmienionych celów w zakresie emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, nowych norm emisji spalin (EURO 7) oraz strategii dotyczących zerowego zanieczyszczenia oraz inteligentnej i zrównoważonej mobilności. Państwa członkowskie potrzebują więcej zachęt, aby umożliwić transformację technologiczną, która doprowadzi do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Skutki dla zdrowia powinny tylko uzasadniać skuteczne wycofywanie nowych samochodów osobowych i dostawczych z silnikiem diesla i benzynowym w Unii Europejskiej nie później niż do 2035 r.!

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebne jest przywództwo i odwaga polityczna, aby zapewnić długoterminowe korzyści zdrowotne i chronić planetę. Jesteśmy przekonani, że w działaniach na rzecz ochrony klimatu i odwrotnie należy skupić się na zdrowiu. 

Powiązanie Europejskiej Unii Zdrowia i Europejskiego Zielonego Ładu daje możliwość skorzystania ze zmian wymuszonych przez COVID-19 oraz opracowania polityki, która umożliwi skok w zdrowszą przyszłość!

Dr Milka Sokolović
Dyrektor Generalny Europejskiego Sojuszu
na rzecz Zdrowia Publicznego (EPHA)
Zorana J. Andersen
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Zdrowia,
Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS),

W imieniu następujących organizacji podpisujących:
Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna Europa
AGE Platforma Europa          
Europejska Sieć Serca (EHN)
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Studentów Medycyny (IFMSA)           
Europejski Sojusz na rzecz Zdrowia Publicznego (EPHA)
Europejskie Towarzystwo Pielęgniarskie onkologiczne (EONS)      
Europejska Akademia Pediatrii (EAP/UEMS-SP)      
Europejski Instytut Zdrowia Kobiet
Europejska Specjalistyczna Organizacja Pielęgniarek
Europejskie Towarzystwo Oddechowe (ERS)
Opieka Zdrowotna bez Szkody dla Europy   
Eurochild ( Eurochild )           
Transport i Środowisko
Międzynarodowe Towarzystwo Lekarzy Środowiska Włochy, Associazione Medici per l’Ambiente        
Respire – Francuskie Stowarzyszenie Przeciwko Zanieczyszczeniu Powietrza        
Rumuńskie Obserwatorium Zdrowia
Węgierski Sojusz Organizacji Pacjentów
Bułgarskie Stowarzyszenie Obrony Pacjentów 
Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych      
Instytut Zdrowia i Środowiska – Słowenia
Platforma Wspierania Zdrowia Grup Defaworyzowanych ? Słowacja

List otwarty koalicji organizacji pozarządowych 01

Powyższy list został przekazany Adresatom w języku angielskim.
Poniżej możecie Państwo znaleźć jego oryginalną wersję:

Abstract: Open letter of an NGO coalition to Commission President von der Leyen calling to urgently tackle air pollution by developing the Green Pillar of the European Health Union for a Healthy Recovery from the Pandemic, focusing on road transport policy.


To: Ursula von der Leyen, President of the European Commission
Cc: Frans Timmermans, Executive Vice President, European Green Deal
Margaritis Schinas, Vice President, Promoting our European Way of Life

Subject: Call to urgently develop the Green Pillar of the European Health Union for a Healthy Recovery from the Pandemic

Dear President von der Leyen,

We, representatives of the undersigned  organisations, are writing to you to express our grave  concerns regarding the lack of coherence between the European Health Union proposals and the European Green Deal?s zero pollution ambition, especially in the area of transport. We urgently call on you to make the two initiatives truly linked and coherent by including the relevant European Green Deal initiatives under the coverage of the European Health Union as a ?Green Pillar?  to both meet the climate goals of the Paris Agreement and ensure a healthy recovery from the pandemic.

Our community  welcomed your first state of the Union speech, in which you declared that ?For me, it is crystal clear ? we need to build a stronger European Health Union?, followed by the launch of the European Health Union (EHU) transforming this political programme into policy. Yet, the European Health Union proposals still follow a biomedical approach, with only a promise that the link to the European Green Deal will be elaborated.

We also welcomed Europe?s ambition to reach net zero emissions by 2050 and fulfil the EU?s obligations under the Paris Agreement. However, despite the expected rise in health impacts of the climate crisis from wildfire, heatwaves, droughts, floodings, foreign pathogens, or new infectious diseases such as COVID-19, the potential health benefits of action on climate change are still not streamlined through the European Green Deal. Health scientists are calling for such synergies in their recent publication: ?Bounce back better : Sustainable Strategies for a Healthy Recovery from the Pandemic?.

Air pollution is a public health and climate emergency. A new solid body of evidence on the adverse health effects of air pollution emerged over the last decade. It shows that air pollution is far more harmful and lethal than was calculated in the 2005 World Health Organization Global Air Quality Guidelines, which are up for revision this year. Evidence continues to show that there is no safe level below which air pollution is not harmful to human health. It also demonstrates that the current European legislation does not sufficiently protect people?s health, while air pollution affects disproportionately vulnerable population groups.

Clean air policies and climate change adaptation and mitigation need to include multiple sectors of society such as energy, mobility and transport, and agriculture.Moreover, technological progress means that much lower emissions are already achievable. For instance,to improve air quality in Europe and achieve the European Green Deal?s ?Zero Pollution? ambition, reduction and elimination of pollutant emissions from road transport is an urgent priority.

The EU is in the process of presenting proposals to deliver this ambition, the ?Fit for 55? package, revised CO2 targets for cars and vans, new emission standards (EURO 7) and strategies on Zero Pollution and Smart and Sustainable mobility. Member States need more incentives to enable the technological transition that will lead to realisation of the European Green Deal. The health impacts should alone justify the effective phase-out of new diesel and petrol cars and vans in the European Union no later than 2035!

Today, more than ever, leadership and political courage is needed to provide long-term health benefits and protect the planet. We are convinced that more focus on health is needed in actions to protect the climate, and vice-versa. 

Binding the European Health Union and the European Green Deal together offers an opportunity to take advantage of the changes forced by COVID-19 and to develop policies  to leap forward to a healthier future!

Dr Milka Sokolović
Director General European
Public Health Alliance (EPHA)
Zorana J. Andersen
Chair, Environment and Health Committee,
European Respiratory Society (ERS),

On behalf of the following, signing organisations:
International Diabetes Federation Europe
AGE Platform Europe
European Heart Network (EHN)
International Federation of Medical Students? Associations (IFMSA)        
European Public Health Alliance (EPHA)
European Oncology Nursing Society (EONS)
European Academy of Paediatrics (EAP/UEMS-SP) 
European Institute of Women’s Health
European Specialist Nurses Organisation
European Respiratory Society (ERS)
Healthcare Without Harm Europe    
Eurochild       
Transport and Environment
International Society of Doctors for the Environment Italy, Associazione Medici per l’Ambiente
Respire – French association against Air Pollution   
Romanian Health Observatory         
Hungarian Alliance of Patients Organisation
Bulgarian Association for Patients’ Defense
Polish Society for Health Programs  
Institute for Health and Environment – Slovenia
Platform for Support of Health of Disadvantaged Groups – Slovakia