Konsultacje publiczne – elektromobilność i paliwa

Konsultacje publiczne w sprawie zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 20 listopada 2020 r. przekazało do konsultacji publicznych długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Uwagi, wnioski i opinie można składać w terminie 21 dni od dnia udostępnienia projektu, na adresy: agnieszka.moldawska@klimat.gov.pl, departament.prawny@klimat.gov.pl oraz elektromobilność@klimat.gov.pl wyłącznie jednak w formie formularza sporządzonego przez Ministerstwo i udostępnionego na stronie pod wyżej wskazanym linkiem.

W zaproszeniu możemy przeczytać ?Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów działań prowadzonych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska?. Rozwój tego sektora wynika nie tylko z uwarunkowań środowiskowych i klimatycznych, ale także innowacyjnych rozwiązań zmieniających konkurencyjność gałęzi przemysłu i modyfikujących światową mapę zależności od surowców. Dalsze działania w tym obszarze będą miały pozytywny wpływ nie tylko na branżę motoryzacyjną, ale również całą gospodarkę. Ustawa ma za zadanie stymulować rozwoju elektromobilności, oraz upowszechnić stosowanie innych paliw alternatywnych (m.in. LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce.

Konsultacje publiczne - elektromobilność i paliwa 01

Od momentu wejścia w życie pierwszej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w Polsce oraz na całym świecie nastąpił dynamiczny rozwój transportu nisko i zeroemisyjnego oraz rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W trakcie obowiązywania ustawy zgłaszano wiele postulatów i uwag co do treści. Projektowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do oczekiwań społecznych i organizacji branżowych oraz coraz szybszego rozwoju branży motoryzacyjnej. Proponowane zmiany mają służyć jeszcze lepszemu wsparciu rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. W projekcie uwzględniono także planowany dynamiczny rozwój transportu opartego o zasilanie pojazdów wodorem.

Najważniejsze zmiany wobec obecnie obowiązujących przepisów do między innymi:

  • zmiany zasad dotyczących wprowadzania stref czystego transportu,
  • wprowadzenie ułatwień w budowie punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych,
  • wprowadzenie zerowej stawki opłat drogowych i środowiskowych dla pojazdów niskoemisyjnych o masie własnej powyżej 3,5 t,
  • wprowadzenie ułatwień dla świadczenia usług w systemie krótkoterminowego najmu samochodów,
  • wprowadzenie definicji niezbędnych dla powstania infrastruktury tankowania wodoru.

Link do projektu dokumentu na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych #CleanAirHealthyCities będzie informować o rozwoju wydarzeń, w tym co ciekawszych opiniach i komentarzach na temat ww. projektu. Czy spełnia on oczekiwania społeczne?