8 rekomendacji EPHA adresowanych do przywódców miast europejskich. Rekomendacje część 1

8 rekomendacji1 EPHA adresowanych do przywódców miast europejskich dotyczących mitygowania kosztów społecznych generowanych przez zanieczyszczone powietrze. Część Pierwsza. Wprowadzenie.

Europejski Sojusz na rzecz Zdrowia Publicznego (EPHA) przyjął kompleksowe podejście do rozwiązania systemowych przyczyn złego stanu zdrowia w swoim nowym planie strategicznym ?Artyści i Naukowcy ? Nowe Partnerstwo dla Zdrowia Ludzi 2021-2025?.

Zanieczyszczenie powietrza jest globalnym wyzwaniem zdrowotnym.

EPHA opowiada się za zdrowym środowiskiem, aby wspierać rozwój holistycznych i zintegrowanych polityk, które zwiększają skalę profilaktyki, promocję zdrowia i umożliwiają wszystkim zdrowe życie;

EPHA zajmuje się globalnymi zagrożeniami dla zdrowia i promuje zdrowie publiczne, zapobieganiem poważnym kryzysom zdrowotnym i zapewnianiem spójności polityki zdrowia publicznego a innymi politykami mającymi wpływ na zdrowie.

EPHA przedstawia nowe dowody, które pomogą przyspieszyć zmiany polityki w celu poprawy naszego środowiska miejskiego, w którego centrum sytuuje się  zdrowie publiczne.

EPHA sformułowała zalecenia, o czym dalej,  dla przywódców miast europejskich , aby zapewnić zrównoważoną przyszłość czystego powietrza mieszkańcom miast.

EPHA i jej członkowie traktują jako otwarte zaproszenie do współpracy z miastami w całej Europie dla realizacji powyższego planu.

Członkowie EPHA nadal stoją na pierwszej linii w walce z COVID-19 i osobiście doświadczają jego niszczycielskiego oddziaływania na zdrowie ludzi.

Członkowie EPHA- organizacje pozarządowe zajmujące się zdrowiem publicznym, grupy pacjentów, pracownicy służby zdrowia i grupy chorych i ich rodzi, pracują nad poprawą zdrowia i wzmocnieniem rangi zdrowia publicznego w Europie, na poziomie krajowym i  lokalnym.

Zanieczyszczenie powietrza stanowi stan nadzwyczajny w zakresie zdrowia publicznego i klimatu i tylko zdecydowane działanie polityczne w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (którego nasi członkowie są zwolennikami) spowoduje, że wszyscy Europejczycy będą mogli cieszyć się zdrowym powrotem do zdrowia.

Co należy zmienić, aby poprawić status zdrowia publicznego?

Chociaż środki wprowadzone podczas blokady były skrajne, reakcja społeczna na COVID-19 pokazała, że ludzie będą wspierać radykalne środki, jeśli podejmowanie decyzji będzie przejrzyste, oparte na dowodach i obejmujące cel  w postaci ochrony zdrowia ludzi i ich rodzin.

Badania opinii publicznej dowodzą, że ??mieszkańcy miast w całej Europie nie chcą powrotu do stanu zanieczyszczenia powietrza na poziomie poprzedzającym Covid-19 i wspierają głębokie zmiany w obszarze transportu podejmowane w celu ochrony czystego powietrza2.

Przejście na czystą energię, transport i mobilność; i rolnictwo zidentyfikowano3 jako obszary polityki, w których należy podjąć działania mające na celu zwalczanie zanieczyszczenia powietrza i łagodzenie skutków zmiany klimatu, które wymagają zaangażowania wielu obszarów życia społecznego.

Prezentowane w niniejszym opracowaniu zalecenia EPHA, zostały przygotowane w oparciu o  dowody  niszczycielskiego wpływu zanieczyszczonego powietrze na zdrowie i związanych z nim kosztami społecznymi ponoszonymi przez europejskie miasta; [?] formułują rozwiązania dla kreowania miejskich polityk ukierunkowanych na zdrowie publiczne w obszarze systemów transportowych i miejskich.

Tablica 1. Tablica przedstawiające 8 rekomendacji EPHA dla miast europejskich co do doboru środków miejskiej polityki transportowej, którem celem jest mitygowanie zanieczyszczenia powietrza, a tym samym jego kosztów społecznych:

Następujące 4 zasady powinny zostać uwzględnione przy opracowywaniu polityk czystszego transportu w celu ochrony zdrowia publicznego

Jedno zdrowie:

Zasady ?zanieczyszczający płaci? i ?użytkownik płaci? powinny uwzględniać ?Jedną Perspektywę zdrowotną?. Ostateczny koszt podróży/koszt transportu powinien odzwierciedlać jej/jego wpływ na zdrowie ludzi, zwierzęta i środowisko.

Zmniejszanie nierówności zdrowotnych:

Poprawa stanu zdrowia populacji nie powinna powodować dalszych nierówności. Zanieczyszczenie powietrza wpływa na wszystkich, ale nie w ten sam sposób. Brudne powietrze może zaostrzyć istniejące nierówności zdrowotne, zwłaszcza w przypadku grup defaworyzowanych społecznie, które są nieproporcjonalnie narażone na zanieczyszczenie powietrza.

Systematycznie ewaluacja wpływu polityk interwencyjnych na zdrowie i redukcję kosztów

Ewaluacja redukcji kosztów społecznych i zdrowotnych nie zawsze stanowi element procesu ewaluacji. Przy ocenie kosztów inwestycji konieczne jest ustalenie, jaka redukcja kosztów nastąpiła w związku z ich zastosowaniem.

Żadnych uniwersalnych rozwiązań:

Różnice w lokalnej geografii, klimacie, budownictwie i tradycjach inżynieryjnych w całej Europie skłaniają do wniosku, że ??nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza w miastach. Jednak może istnieć wspólna wizja i wytyczne, strategie, dobre praktyki w osiąganiu celów, które koncentrują się na poprawie zdrowia publicznego i środowiska


Opracowanie Lubomira Wengler na podstawie publikacji EPHA z marca 2021 r. Treść opracowania nie była poddana akceptacji EPHA. W razie wątpliwości odsyłamy do dokumentu w jęz. Angielskim.


[1] Rekomendacje opierają się na upublicznionym przez EPHA w marcu 2021 r.  Raporcie CE Delft ?Air pollution, transport policies at city level?, dostępnym pod linkiem: https://epha.org/wp-content/uploads/2021/03/ce-delft-200218-air-pollution-and-transport-policies-at-city-level.pdf . Dostęp on-line 0.04.2021 4.

[2] Nie ma powrotu do poziomów zanieczyszczenia powietrza sprzed Covid – wyniki badań opinii publicznej: https://epha.org/no-goingback-to-pre-covid-air-pollution-levels-opinion-poll-finds/.

[1] European Respiratory Society (ERS) the American Thoracic Society (ATS), and International Society for Environmental Epidemiology (ISEE) ?Bounce Back Better: Sustainable Strategies for a Healthy Recovery from the Pandemic?.