O Projekcie

Informacja o projekcie „Reducing health harmful transport emissions in European cities”

  1. W listopadzie 2019 r. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych wygrało konkurs organizowany przez organizację pozarządową European Public Health Alliance (EPHA: https://epha.org/clean-air/ ) z siedzibą w Brukseli na realizację polskiego projektu ?Reducing health harmful transport emissions in European cities?.  
  2. W dniu 8.01.2020 r. PTPZ podpisało umowę partnerską  z EPHA na realizacji ww. projektu. W świetle umowy ma być on realizowany przez 2020 r.
  3. W ramach projektu PTPZ koncentrują się na walce z zanieczyszczonym powietrzem ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń generowanych przez transport ( w skrócie tę kategorię zanieczyszczeń,  z uwagi na ich proweniencję określamy ?dieslowymi?).
  4. W dniu 20. 01. 2020 r. PTPZ podpisało porozumienie o współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku zapewniając sobie pozycję partnera tej uczelni medycznej.
  5. W dniu 29.01. 2020 r. PTPZ podpisało porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, którego celem jest kooperacja w  ramach kampanii ?Zdrowe Powietrze? , w tym  popularyzowanie informacji na temat ryzyk związanych z zanieczyszczeniem powietrza, podnoszeniu stanu wiedzy społeczeństwa i decydentów odnośnie relacji między zdrowiem a zanieczyszczonym powietrzem, współorganizowaniu konferencji, warsztatów, seminariów, inicjowaniu badań i/lub publikacji w powyższym zakresie, rzecznictwo na rzecz ?Zdrowego Powietrza?.
  6. W dniu 1 marca 2020. R.  PTPZ wysłało list do Ministra Klimatu  dot. trzech rekomendacji zdrowotnych do uwzględnienia w ramach konkluzji Rady Ochrony Środowiska UE ?Poprawa jakości powietrza? (5 marca 2020). List ten stanowi przejaw naszego udziału w ramach kampanii walki o zdrowe powietrze. #cleanair4health).
  7. Od wiosny Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych rozpoczęło wspólpracę ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich z siedzibą w Łodzi (https://www.szmp.pl/) w ramach kampanii walki o zdrowe powietrze.

Fragmenty listu:

?Zanieczyszczenie powietrza jawi się jako największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia, prowadzące do ok. 400 000 przedwczesnych zgonów rocznie w całej UE [?]. Stanowi ono wiodący czynnik ryzyka [?] poważnych chorób przewlekłych, w tym raka, chorób układu krążenia i układu oddechowego. Nowe badania dowodzą również istnienie związku między zanieczyszczeniem powietrza, otyłością, cukrzycą i stanami neurologicznymi. Grupami szczególnie wrażliwymi są dzieci i osoby starsze?

Nasze rekomendacje:

  1. Niezbędna jest kalkulacja kosztów opieki zdrowotnej pozostających w związku z zanieczyszczeniem powietrza. Według WHO koszty gospodarcze i społeczne dla miast europejskich i społeczeństwa są ogromne i wynoszą ponad 1 mld Euro rocznie [?]. Twierdzimy, że skoro jest możliwe ustalenie kosztów opieki zdrowotnej generowanych przez transport drogowy [?], możliwe jest również skalkulowanie kosztów opieki zdrowotnej (ponoszonych przez system ochrony zdrowia) generowanych przez zanieczyszczone powietrze dla zrównoważenia systemów opieki zdrowotnej.
  1. Większość mieszkańców Europy mieszka w miastach. Emisje oleju napędowego (Diesel), w szczególności generowane przez transport drogowy, w znacznym stopniu przyczyniają się do obciążenia budżetów przeznaczonych na zdrowie i ponoszenia kosztów zanieczyszczenia powietrza [?]. Ponad 40% tlenków azotu (NOx) pochodzi z transportu drogowego, z czego około połowa z pojazdów z silnikiem Diesla [?]. Ponadto ostatnie, niezależne testy laboratoryjne wykazały, że nowe samochody z silnikiem Diesla emitują ogromne ilości drobnych cząstek powodujących raka [?].
  2. Zmniejszenie i poprawa jakości produkcji zwierzęcej może zmniejszyć ilość szkodliwych substancji wytwarzanych przez rolnictwo, w tym amoniak. Wyższe standardy dotyczące dobrostanu zwierząt, stosowania antybiotyków, agroekologii i, w miarę możliwości, zasady produkcji wybiegowej, mogą prowadzić do zmniejszenia emisji amoniaku. Na istnienie związku między mniejszym spożyciem mięsa i zanieczyszczeniem powietrza zwraca także uwagę Europejska Agencja Środowiska (the European Environmental Agency)[?]

Wymieniliśmy trzy powyższe rekomendacje, żeby:

1. podkreślić konieczność włączenia analizy kosztów zdrowotnych do oceny skutków polityk związanych z zanieczyszczeniem powietrza;

2. zachęcić miasta, stosownie do zakresu ich zadań i kompetencji, do wdrażania niezbędnych środków w celu ograniczenia szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń generowanych przez transport;

3. odzwierciedlić znaczenie zmniejszenia i poprawy jakości produkcji zwierzęcej dla obniżenia szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powodowanych przez rolnictwo, w szczególności amoniak. [?]

Całą treść listu znajdziesz tutaj.